Radio  Jornal do Commercio, Brasil    vom 19.10.1969

Radio Stationsliste