Radio Pyongyang   vom 08.08.1968

Radio Stationsliste