QSL-Karten ab 1965

Radio Sofia, vom 27.07.1965

Radio Sofia, vom 27.07.1965

Radio Portugal, vom 10.02.1966

Radio Portugal, vom 10.02.1966

Radio TWR, vom 11.04.1966

Radio TWR, vom 11.04.1966

Radio TWR, vom 11.04.1966  Monte Carlo

Radio TWR, vom 11.04.1966 Monte Carlo

 

Radio WNYW, vom 16.09.1966

Radio WNYW, vom 16.09.1966

Radio Bukarest, vom 16.01.1966

Radio Bukarest, vom 16.01.1966

Radio ORF, vom10.05.1966

Radio ORF, vom10.05.1966

Radio RIAS-Berlin, vom 03.04.1966

Radio RIAS-Berlin, vom 03.04.1966

Radio DDR, vom 21.04.1966

Radio DDR, vom 21.04.1966

Radio Berlin International  vom 06.10.1966

Radio Berlin International vom 06.10.1966

Radio Voice of Kenya, vom 12..06.1966

Radio Voice of Kenya, vom 12..06.1966

Südwestfunk, vom 25.03.1966

Südwestfunk, vom 25.03.1966

Schweizer-Radio, vom 27.06.1966

Schweizer-Radio, vom 27.06.1966

Radio Peking, vom 07.02.1966

Radio Peking, vom 07.02.1966

Radio Prag,  vom 20.02.1966

Radio Prag, vom 20.02.1966

Kol Israel, vom 26.04.1966

Kol Israel, vom 26.04.1966

Radio Vatican, vom 08.04.1966

Radio Vatican, vom 08.04.1966

 

Radio Voice of Vietnam, vom  03.07.1966

Radio Voice of Vietnam, vom 03.07.1966

Radio ELWA, vom  19.05.1966

Radio ELWA, vom 19.05.1966

RTF - Frankreich,  vom 02. Juni 1966

RTF - Frankreich, vom 02. Juni 1966

QSL-Karten 1966 Teil 2

Zum Kurzwellenhörer

Radio Stationsliste

Zum Menü